Regulamin dla klienta

I. Zakres uregulowania.

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady działania oraz korzystania z Portalu przez Klientów,
  b) ogólne zasady dotyczące dokonywania zakupów z wykorzystaniem Portalu,
  c) politykę ochrony danych osobowych,
  d) sposób składania reklamacji dotyczących działania Portalu (z wyłączeniem reklamacji dotyczących dokonanych zakupów, które należy składać Sprzedawcom).

II. Słownik pojęć.

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
 • a) Regulamin dla Klienta – niniejszy regulamin;
 • b) Organizator – Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. z siedzibą w Laskowiec Stary 4, 18-300 Zambrów, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000404303, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydz. Gospodarczy pod nr KRS: 0000404303, NIP 5252523303, REGON 14590824700000, kapitał zakładowy 53 355 000,00 zł,
 • c) Portal – prowadzona przez Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie dla Klienta, platforma handlowa on-line, dostępna pod adresem domeny sklep.dobroplast.pl, w ramach której Sprzedawcy mogą oferować i sprzedawać Klientom produkty z Oferty, a Klienci mogą dokonywać zakupu tych produktów od Sprzedawców;
 • d) Sklep – zespół funkcji w Portalu powiązany z Kontem Sprzedawcy, umożliwiający Sprzedawcom oferowanie i sprzedaż produktów z Oferty Klientom;
 • e) Sprzedawca – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca Sklep w Portalu i oferująca Klientom za pośrednictwem Sklepu produkty z Oferty;
 • f) Klient – osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka organizacyjna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • g) Oferta – lista produktów, których producentem jest Organizator i które Klienci mogą zakupić u Sprzedawców z wykorzystaniem Portalu;
 • h) Administratorzy – osoby wyznaczone przez Organizatora do zarządzania Portalem;
 • i) Administrator danych osobowych (ADO) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • j) Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 • k) Konto Klienta – miejsce w Portalu, dostępne po zalogowaniu, dzięki któremu Klient może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi oraz dokonywać zakupów u Sprzedawców, jak też uzyskać dostęp do listy zakupów;
 • l) Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • m) Zakup produktu – zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą, na odległość, umowy sprzedaży na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu Sprzedawcy, a opcjonalnie również z uwzględnieniem indywidualnych ustaleń poczynionych przez Klienta ze Sprzedawcą;
 • n) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do Zakupu produktu;
 • o) Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie i Portalu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy zakupu produktów, w tym sposobu płatności;
 • p) Koszyk – część oprogramowania Sklepu i Portalu, gdzie wskazane są wybrane przez Klienta do zakupu produkty. Koszyk umożliwia ponadto zapoznanie się z ostateczną treścią Zamówienia oraz modyfikację danych Zamówienia;
 • q) Dotpay – Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym.
 • III. Ogólne zasady i informacje dotyczące korzystania z Portalu.

  1. Klient w celu korzystania z Portalu powinien posiadać infrastrukturę techniczną i system informatyczny pozwalający na korzystanie z zasobów Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zaleca się stosowanie najbardziej aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek, z włączoną opcją „cookies” (obsługa plików cookies), Java Script i SSL: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome.
  2. Klient, przed dokonaniem zakupu w Sklepie i skorzystaniem z Portalu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu dla Klienta i Regulaminu Sklepu Sprzedawcy, a skorzystanie z opcji zakupu w Sklepie i korzystanie z Portalu oznacza akceptację ich postanowień.
  3. Dane do kontaktu z obsługą Portalu:
   a) adres: Sebastian Paprocki, Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów;
   b) tel.: +48 795 527 777;
   c) adres e-mail: sebastian.paprocki@dobroplast.pl;
  4. Klient może skontaktować się z obsługą Portalu poprzez wysłanie wiadomości lub listu na wskazany w pkt c lub a powyżej, odpowiednio adres e-mail lub adres, w dowolnym czasie.
  5. Kontakt telefoniczny pod wskazanym w pkt b powyżej numerem telefonu możliwy jest w dni robocze, w godzinach 8.00 – 16.00 (z wyłączeniem sobót i niedziel).
  6. Klient wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim w sprawach związanych z rozpoczęciem, świadczeniem, zakończeniem i rozliczeniem korzystania z usług Portalu drogą elektroniczną i telefoniczną, w szczególności poprzez e-mail.
   1. Umowa o świadczenie usług Portalu zostaje zawarta przez Klienta z chwilą skorzystania z Portalu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
   2. Klient może w każdej chwili, bezpłatnie, rozwiązać umowę o usługi Portalu przez samodzielne usunięcie swojego Konta Klienta. Jeżeli zaś korzystał z Portalu bez zakładania Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje przez zaprzestanie korzystania z Portalu.
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług Portalu na rzecz Klienta, w tym usunięcia jego Konta Klienta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu tego Konta w związku z naruszeniem przez Klienta niniejszego Regulaminu.
   4. Zabronione jest jakiekolwiek działanie mające na celu zakłócenie prawidłowego funkcjonowania systemów i urządzeń używanych Portal i Organizatora. W szczególności zabronione jest blokowanie linii telefonicznej lub zakłócanie prawidłowego działania systemów informatycznych.
   5. Klient oświadcza, że został poinformowany, że przesyłanie danych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem ich ujawnienia. Organizator ani Sprzedawcy nie odpowiadają za zabezpieczenia stosowane przez Klienta. Wysłanie danych drogą elektroniczną oznacza akceptację tego ryzyka przez Klienta.
   6. Portal służy wyłącznie do sprzedaży produktów, których producentem jest Organizator.
   7. Portal działa w ten sposób, że zawiera Ofertę, umożliwiając Klientom zakup produktów z Oferty bezpośrednio od Sprzedawców poprzez wykorzystanie platformy Sklepu.
   8. Z Portalu może korzystać nieograniczona liczba Klientów i Sprzedawców, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawcą może być tylko zatwierdzony przez Organizatora dystrybutor jego produktów.
   9. Za określenie zasad sprzedaży w Sklepie zgodnie z prawem (w tym za sporządzenie Regulaminu Sklepu Sprzedawcy) odpowiada wyłącznie Sprzedawca.
   10. Organizator nie jest stroną żadnych umów (a w szczególności umów sprzedaży lub montażu) zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu Portalu. Organizator nie jest także pośrednikiem, ani agentem Sprzedawcy. Organizator sam nie oferuje sprzedaży Klientom swoich produktów poprzez Portal.
   11. Wszelkie prawa i obowiązki oraz wszelka odpowiedzialność związana ze sprzedażą produktów i usług przy wykorzystaniu Portalu, w tym w szczególności wobec Klientów, obciąża Sprzedawców.
   12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Sprzedawców i Klientów w ramach Portalu, ani za nienależyte wykonanie, bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Portalu, jak również za następstwa działań podjętych przez nich oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie zasad korzystania z Portalu. Organizator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność Klientów oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez w/w podmioty.
   13. Organizator dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Sklepu i Portalu. Organizator nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Sklepu i Portalu, spowodowane czynnikami niezależnymi od Portalu lub Organizatora.
   14. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
   15. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich usług świadczonych Klientowi, w przypadku naruszenia przepisów prawa, nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, wysyłania spamu lub innych działań naruszających dobre obyczaje.
   16. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania usługi Sklepu i działania Portalu.
   17. Administratorzy są uprawnieni do weryfikacji działań podejmowanych przez Sprzedawców i Klientów pod względem ich zgodności z Regulaminami.
   18. Klient zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami dobrego wychowania i netykiety.
   19. W przypadku zamieszczenia przez Klienta treści stanowiących naruszenie prawa lub Regulaminu dla Klienta, Administratorom przysługuje prawo ich usunięcia bez wcześniejszego informowania Klienta o tym fakcie.
   20. Zakazane są wszelkie działania mogące zakłócić prawidłowe działanie Portalu – polegające w szczególności na dokonywaniu transakcji fikcyjnych oraz transakcji między kontami należącymi do tej samej osoby.
   21. Klient może posiadać tylko jedno Konto w Portalu.
   22. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do Portalu oraz udostępnianie Konta Klienta osobom trzecim.
   23. Organizator, w celu umożliwienia Klientom szybkich płatności na rzecz Sprzedawców, nawiązał współpracę z Dotpay.
   24. Korzystanie z usług Dotpay określają postanowienia odpowiednich regulaminów i dokumentów możliwe do uzyskania poprzez kontakt z Dotpay, w tym m.in. na stronie internetowej http://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/.
   25. Reklamacje Klientów dotyczące płatności przy wykorzystaniu usług Dotpay rozpatruje Dotpay.

  IV. Sposób i ogólne zasady dokonywania zakupu produktów z Oferty.

  1. Zakup produktów następuje poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem formularza Zamówienia, a następnie Panelu Sklepu Sprzedawcy wybranego przez Klienta.
  2. Złożenie zamówienia może nastąpić zarówno po założeniu Konta Klienta i zalogowaniu się na nie, jak i bez zakładania tego konta, poprzez złożenie zamówienia bez rejestracji Konta Klienta.
  3. Ceny podane za produkty są cenami brutto.
  4. Sklep danego Sprzedawcy i Regulamin Sklepu Sprzedawcy dostępny jest na odpowiedniej podstronie internetowej Portalu.
  5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie należy założyć Konto w Portalu i zalogować się na nie lub też złożyć zamówienie bez rejestracji Konta, postępując zgodnie instrukcjami w Formularzu Zamówienia.
  6. Klienci posiadający już Konto w Portalu mogą od razu przejść do logowania.
  7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  8. Założenie konta i korzystanie z Portalu przez Klienta (w tym bez rejestracji Konta Klienta) jest bezpłatne. Jednakże, zakup produktu w Sklepie Sprzedawcy wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczenia ceny produktu i możliwymi kosztami jego dostawy – zgodnie z cenami i kosztami podanymi przez Sprzedawców.
  9. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Portalu, co może uczynić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub funkcji na Koncie Klienta.
  10. Konto Klienta w Portalu można założyć wypełniając formularz rejestracyjny, według instrukcji zawartej na stronie formularza. Pola oznaczone „*” są obowiązkowe.
  11. Złożenie formularza rejestracyjnego i formularza Zamówienia (w tym dla Klientów, którzy nie założyli Kont Klienta) wymaga zaznaczenia opcji zapoznania się z Regulaminem dla Klienta.
  12. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany w nim przez Klienta adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny. Po kliknięciu tego linku, w Portalu zostanie założone Konto Klienta. W przypadku problemów z uruchomieniem linku, należy skopiować go do przeglądarki internetowej.
  13. Po zalogowaniu się na Konto Klienta lub wypełnieniu formularza Zamówienia z opcją bez rejestracji Konta Klienta należy wybrać z Oferty aktywnych produktów wybrane przez siebie produkty oraz wybrać ich specyfikację, postępując zgodnie z instrukcjami z formularza.
  14. Następnie, Klient zostanie przekierowany na stronę umożliwiającą wybór Sprzedawcy, u którego chce dokonać zakupu wybranych produktów.
  15. Po wybraniu Sprzedawcy, należy wybrać opcję „Dodaj do Koszyka”.
  16. Po dodaniu produktów należy przejść do Koszyka. Wówczas zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem wybranych produktów.
  17. Jeżeli zamówienie zostało złożone poprawnie, Klient powinien wybrać opcję „Zamów”. W przeciwnym wypadku, należy wybrać opcję „Powrót” w celu ponownego wyboru produktów lub Sprzedawcy lub innych parametrów zamówienia.
  18. Po wybraniu opcji „Zamów”, Klient zostanie przekierowany do formularza umożliwiającego potwierdzenie zamówienia oraz zapoznanie się z Regulaminem Sklepu Sprzedawcy.
  19. Cena za produkty z Oferty ustalana jest odrębnie przez każdego Sprzedawcę. Sprzedawca ustala też samodzielnie sposób dostawy i płatności oraz pozostałe warunki umowy sprzedaży. Klient może zapoznać się z w/w warunkami na podstronie Sklepu Sprzedawcy w Regulaminie Sklepu Sprzedawcy.

  V. Reklamacje.

  1. Klient ma prawo do składania reklamacji związanych z działalnością Portalu.
  2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie wiadomości e-mail, na adresy wskazane wyżej.
  3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej formie, w jakiej Klient ją zgłosił.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: dane Klienta (imię, nazwisko, adres i adres email) oraz zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne będzie niekompletne. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 14-dniowym, Organizator poinformuje osobę składającą reklamację o przyczynie przedłużenia terminu i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być zgłoszone w terminie 14 dni od daty związanego z reklamacją zdarzenia, które skłoniło reklamującego do zgłoszenia reklamacji.
  7. Klient jest zobowiązany, w terminie 14 dni od otrzymania rozpatrzonej przez Organizatora reklamacji do ustosunkowania się do odpowiedzi Organizatora, w szczególności do zaproponowanego przez Organizatora sposobu załatwienia reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu równoznaczne jest z zakończeniem postępowania reklamacyjnego w sposób wskazany w odpowiedzi na reklamację przesłanej przez Organizatora.
  8. Jeżeli Klient złoży odpowiedź na odesłaną przez Organizatora rozpatrzoną reklamację, w której nie zgodzi się ze stanowiskiem Organizatora, Organizator udzieli jednokrotnej, ponownej odpowiedzi na zastrzeżenia Klienta, zgodnie z regułami wskazanymi wyżej dla pierwszej reklamacji.
  9. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta lub jej rozpatrzenie przez Organizatora nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia jego ewentualnych roszczeń przed właściwym sądem.
  10. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  11. Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR) dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres e-mail Organizatora do kontaktu w sprawach sporów to: sklep@dobroplast.pl.

  V. Odpowiedzialność Organizatora.

  1. Organizator, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Portalu i Sklepów lub poczty e-mail albo linii telefonicznej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu lub Sklepów z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Organizator, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi też odpowiedzialności za szkody Klientów lub osób trzecich powstałe w wyniku:
   a) nieprawidłowego korzystania z Portalu przez w/w podmioty,
   b) awarii sprzętu (w szczególności aparatu telefonicznego lub komputera) Klienta oraz nieprawidłowości w realizacji połączeń telefonicznych i działania sieci Internet,
   c) naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminów,
   d) zdarzeń spowodowanych siłą wyższą,
   e) przerwy w działaniu usługi,
   f) niewłaściwego lub sprzecznego z prawem wykorzystania Portalu przez Klienta,
   g) podania przez Klienta lub Sprzedawców błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych danych,
   h) niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych poprzez Portal pomiędzy Klientami i Sprzedawcami,
   i) niezgodności z prawem lub innych nieprawidłowości w treści Regulaminów Sklepów Sprzedawców.

  VI. Dane osobowe.

  1. Organizator jest Administratorem danych osobowych (w skrócie ADO) Klientów, będących osobami fizycznymi, reprezentantów osób prawnych lub reprezentantów innych jednostek organizacyjnych, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowanym w Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1 sprostowanie opublikowane w Dz. U. UE L 127 z 23.05.2018, s.2 (dalej RODO).
  2. Z ADO można się skontaktować pod nr-em tel.: +48 86 276 35 00 lub adresem e-mail: dobroplast@dobroplast.pl
  3. ADO ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w skrócie IOD). Z IOD można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@dobroplast.pl.
  4. ADO przetwarza dane osobowe Klientów w postaci: imienia, nazwiska, loginu, hasła, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu IP oraz inne dane wprowadzone przez Klientów w Portalu w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu i wykonania umowy z Klientem o korzystanie z Portalu, w tym przekazania tych danych Sprzedawcom w celu umożliwienia Klientom dokonywania Zamówień i Zakupu Produktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), utrzymania i polepszania usług Portalu, rozpatrywania reklamacji oraz w celach statystycznych Portalu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tudzież w celach marketingowych, o ile Klient wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane te mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5. Po przekazaniu danych Klientów (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, adres dostawy i pozostałe dane, które Klient wprowadzi do formularzy, a mają znaczenie dla wykonania umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą) Sprzedawcom stają się oni samodzielnymi Administratorami tych danych i przetwarzają je we własnych celach. ADO nie powierza przetwarzania danych Klientów Sprzedawcom. Politykę przetwarzania danych przez Sprzedawców określają każdorazowo ich Regulaminy Sklepu Sprzedawcy.
  6. Sprzedawcy, do których mają zastosowanie przepisy RODO po uzyskaniu od Organizatora danych osobowych Klientów są zobowiązani wypełnić wobec Klientów wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązki informacyjne oraz zapewnić realizację przysługujących Klientom praw na podstawie RODO.
  7. Dane Klientów korzystających z usług Dotpay (imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy) Organizator przekazuje Dotpay, który staje się samodzielnym Administratorem tych danych osobowych. Dotpay przetwarza je wyłącznie we własnych celach. Organizator nie powierza przetwarzania tych danych Dotpay. Organizator nie żąda od Klientów danych potrzebnych do skorzystania z usług płatniczych wykorzystywanych w serwisie Dotpay, w szczególności danych kart i innych danych instrumentów płatniczych. W razie przypadkowego uzyskania tych danych Organizator usuwa te dane.
  8. Przetwarzanie danych Klientów może być powierzone podmiotom współpracującym z ADO, a w szczególności: współpracownikom, podmiotom prowadzącym na rzecz ADO platformę Portalu, dostawcom usług elektronicznych (w celu obsługi Portalu, poczty e-mail, itp.).
  9. Portal może zezwalać na zbieranie informacji o aktywnościach Klientów na stronach Portalu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com), jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej na Klientów (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords).
  10. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora (w szczególności usługi takie jak obsługa systemów informatycznych), jak też podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  11. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług oferowanych w Portalu. Konsekwencją niepodania danych jest brak dostępu do usług Portalu lub ograniczenie możliwości korzystania tych usług.
  12. W każdej chwili Klientom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Organizator zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klientów lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  13. W każdej chwili Klientom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają z tego prawa – Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
  14. Dane osobowe podane przez Klientów w Portalu przetwarzane będą w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tym korzystaniem, czyli przez 7 lat od końca roku, w którym wygasła umowa o korzystanie z Portalu, w tym 6 lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  15. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż Klient zgłosi sprzeciw lub wycofa zgodę względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  16. Prawa osób, których dane dotyczą
   1. Mogą Państwo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem takiej zgody.
   2. W związku z przekazaniem danych osobowych Administratorowi, przysługują Państwu następujące prawa:
    a) Prawo do żądania dostępu do danych osobowych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania do nich dostępu. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym, gdyż interes innych podmiotów może ograniczać prawo dostępu Państwu przysługujące. Nadto, posiadają Państwo prawo do uzyskania jednej bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych. Za każdą kolejną kopię mogą zostać naliczone odpowiednie opłaty w oparciu o koszty administracyjne (np. koszty przygotowania oraz przesyłki płyty CD zawierającej dane osobowe).
    b) Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania swoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
    c) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych–w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności mają Państwo prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W takim przypadku, dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Administratora jedynie w niektórych celach.
    d) Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych – w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo także prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora, za wyjątkiem wystąpienia ograniczeń technologicznych.
    e) Prawo do usunięcia danych osobowych(„prawo do bycia zapomnianym”)–w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności mają Państwo prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą. Administrator jest wówczas zobowiązany do niezwłocznego usunięcia takich danych osobowych.
    f) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych–w razie wystąpienia szczególnych okoliczności mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie swojej szczególnej sytuacji osobistej.
   3. Prawa wymienione w ust. poprzedzającym mogą być ograniczone na podstawie obowiązujących krajowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
   4. W uzasadnionych przypadkach mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z ADO lub IOD pod podanymi wyżej danymi.
  17. Decydując się na korzystanie z Portalu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w Portalu danych oraz danych w postaci adresu IP, plików Cookies, itp. w w/w celach.
  18. Dane Klientów nie podlegają profilowaniu przez Organizatora.
  19. Pliki typu „Cookies”
   1. Administrator wykorzystuje pliki typu „Cookies” w celu poprawiania możliwości korzystania ze strony internetowej www.dobroplast.pl.
   2. Strona internetowa www.dobroplast.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „Cookies”.
   3. Pliki „Cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki „Cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
   5. Pliki„Cookies” wykorzystywane są w celu:
    a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownikai odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
    b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
    c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie stronie internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła.
   6. W ramach strony internetowej www.dobroplast.plstosowane są następujące rodzaje plików „Cookies”:
    a) „niezbędne” pliki „Cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki „Cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej www.dobroplast.pl,
    b) pliki „Cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
    c) „wydajnościowe” pliki „Cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
    d) „funkcjonalne” pliki „Cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
    e) „reklamowe” pliki „Cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „Cookies”w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików „Cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
   9. Pliki „Cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
   10. Więcej informacji na temat plików „Cookies” znajdą Państwo pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  20. Informacje o aktualnych promocjach. O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów dostępnych na sklep.dobroplast.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@dobroplast.pl. Wszystkie dane przetwarzane przez Organizatora są chronione z użyciem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Więcej o ochronie danych osobowych znajduje się w pliku Polityka prywatności: https://sklep.dobroplast.pl/polityka-prywatnosci/.

  VII. Postanowienia końcowe.

  1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy o korzystanie z Portalu lub z tą umową związane albo związane realizacją praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, Strony mogą w pierwszej kolejności próbować rozstrzygnąć polubownie.
  2. Wszelkie w/w spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie będą rozpoznawane przez Sąd właściwy według przepisów prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.
  3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia Regulaminu nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z zasadą wyrażoną w zdaniu poprzedzającym, zostaną zastąpione, na mocy niniejszego Regulaminu, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści dla każdej ze Stron.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Organizator poinformuje Klientów z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, na wskazany podczas rejestracji Konta adres e-mail oraz publikując zmiany na stronie z Regulaminem.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
  6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r.
  7. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklep.dobroplast.pl/regulamin, z której można go również pobrać w formie pliku PDF.
  8. Wszelkie prawa autorskie do Portalu przysługują Organizatorowi.
  9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
  REGULAMIN DLA KLIENTA