Polityka prywatności

§1
Postanowienia ogólne

Celem niniejszej Polityki Prywatności (dalej: „Polityka”) umieszczonej na stronie internetowej https://sklep.dobroplast.pl jest poinformowanie o celach, sposobach i okresie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także o sposobach realizacji przysługujących Państwu praw.

§2
Definicje

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 2016 r. nr 119 s. 1 z dnia 4 maja 2016 r.

Ustawa – oznacza ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).

Użytkownik – internauta, który korzysta ze strony internetowej https://sklep.dobroplast.pl

Osoba, której dane dotyczą – osoba, która przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi.

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych („Administrator”) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

§3
Administrator Danych

W przypadku jakichkolwiek zapytań, skarg czy wniosków z wiązanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem Danych w następujący sposób:

 1. Listownie pod adresem: Dobroplast Fabryka Okien sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów,
 2. W formie elektronicznej: dobroplast@dobroplast.pl
 3. W formie elektronicznej bezpośrednio z powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych: IOD@dobroplast.pl

§6
Odbiorcy danych oraz kategorie odbiorców

 1. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez pracowników i współpracowników Administratora jest ograniczony wyłącznie do upoważnionych osób, które korzystają z danych osobowych, aby wypełniać swoje zadania związane ze stanowiskiem pracy.
 2. Administrator może przekazywać dane osobowe dla odpowiednich celów odbiorcom i kategoriom odbiorców wymienionym poniżej:
  a) „Procesorzy”–podmioty trzecie, powiązane z Administratorem lub nie, które mogą otrzymywać dane osobowe, aby przetwarzać je w imieniu Administratora, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, które są niezbędne dla celów przetwarzania. Procesorzy zostaną zobowiązani do wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, zgodnych z przepisami prawa.
  b) Sądy, organy administracji publicznej oraz inne podobne podmioty trzecie, które są organami publicznymi, o ile jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy.

§7
Transfer danych

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do przechowywania poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do Konfederacji Szwajcarskiej.
 2. Przekazywanie danych osobowych do Konfederacji Szwajcarskiej odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r., wydanej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii (Dz. Urz. UE L 215/1).
 3. W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§8
Okres przechowywania

 1. Państwa dane osobowe są przechowywane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wyłącznie przez okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. W sytuacji, gdy Administrator nie musi już dłużej przetwarzać danych osobowych, zostaną one trwale usunięte z systemów informatycznych, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku aplikowania na ogłoszenia rekrutacyjne zamieszczone na stronie internetowej https://sklep.dobroplast.pl, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:
  a)okres trwania procesu rekrutacji, lecz nie dłużej niż 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych procesach rekrutacyjnych,
  b)do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących dyskryminacji, przez co najmniej 3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne jednak nie później niż 10lat po zakończonej rekrutacji: podstawa z art. 442¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018r.poz. 1025, t.j. z dnia 29.05.2018 r.) w zw. z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 r., poz. 917 t.j. z dnia 16.05.2018 r.).
 4. Państwa dane osobowe zawarte w umowach lub pismach mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania przez okres do 10 lat. Wszelkie pozostałe dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie 5 lat od wygaśnięcia z Państwem relacji umownych.

§9
Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Mogą Państwo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem takiej zgody.
 2. W związku z przekazaniem danych osobowych Administratorowi, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) Prawo do żądania dostępu do danych osobowych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz, jeśli są przetwarzane, do żądania do nich dostępu. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym, gdyż interes innych podmiotów może ograniczać prawo dostępu Państwu przysługujące. Nadto, posiadają Państwo prawo do uzyskania jednej bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych. Za każdą kolejną kopię mogą zostać naliczone odpowiednie opłaty w oparciu o koszty administracyjne (np. koszty przygotowania oraz przesyłki płyty CD zawierającej dane osobowe).
  b) Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania swoich niedokładnych danych osobowych. W zależności od celu przetwarzania mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  c) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności mają Państwo prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W takim przypadku, dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Administratora jedynie w niektórych celach.
  d) Prawo do żądania przeniesienia danych osobowych – w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo także prawo do przesłania takich danych innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora, za wyjątkiem wystąpienia ograniczeń technologicznych.
  e) Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności mają Państwo prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą. Administrator jest wówczas zobowiązany do niezwłocznego usunięcia takich danych osobowych.
  f) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w razie wystąpienia szczególnych okoliczności mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie swojej szczególnej sytuacji osobistej.
 3. Prawa wymienione w ust. poprzedzającym mogą być ograniczone na podstawie obowiązujących krajowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. W uzasadnionych przypadkach mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się ze Administratorem w sposób określony w §4.

§10
Pliki typu „Cookies”

 1. Administrator wykorzystuje pliki typu „Cookies” w celu poprawiania możliwości korzystania ze strony internetowej https://sklep.dobroplast.pl.
 2. Strona internetowa https://sklep.dobroplast.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „Cookies”.
 3. Pliki „Cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki „Cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 5. Pliki„ Cookies” wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie stronie internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach strony internetowej https://sklep.dobroplast.pl stosowane są następujące rodzaje plików „Cookies”:
  a) „niezbędne” pliki „Cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki „Cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej https://sklep.dobroplast.pl,
  b) pliki „Cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
  c) „funkcjonalne” pliki „Cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  d) „reklamowe” pliki „Cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „Cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików „Cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 9. Pliki „Cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików „Cookies” znajdą Państwo pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§11
Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może wymagać aktualizacji co jakiś czas, np. z powodu wprowadzenia nowych usług lub zmiany używanej technologii. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej https://sklep.dobroplast.pl w zakładce Polityka Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI